مسابقات شتاب 95 جهت ورود به شتابدهنده دانشگاه صنعتی بیرجند

logo


تعداد بازدیدامتیاز کاربران
معرفی کوتاه

مسابقات شتاب 95 جهت ورود به شتابدهنده دانشگاه صنعتی بیرجند

shetab95.Uspace.ir

نقشه مسابقات شتاب 95 جهت ورود به شتابدهنده دانشگاه صنعتی بیرجند
  آدرس: خراسان جنوبی ، بیرجند ، بلوار صنعت و معدن- دانشگاه صنعتی بیرجند

مسابقات شتاب 95 جهت ورود به شتابدهنده دانشگاه صنعتی بیرجند


مسابقات شتاب 95 جهت ورود به شتابدهنده دانشگاه صنعتی بیرجند


نظرات عمومی کاربران
اولین نظر را شما ارسال نمایید

لطفا نظر خود را ثبت کنید ....