تراکنش با شکست مواجه شد!

چنانچه مبلغی از حساب شما کسر شده است، حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به حساب شما عودت خواهد شد.
توضیحات: داده ای از سامانه پرداخت بانکی دریافت نشد